MSB askeri öğrencilerin senet ve tazminatları yeni yönetmelik

MSB askeri öğrencilerin senet ve tazminatları yeni yönetmelik

MSB tarafından askeri öğrencileri ve askeri öğrenci adaylarını yakından ilgilendiren yüklenme senetleri ve tazminatların ödenmesine yönelik yeni düzenlemeler yayınlandı. MSB öğrenci senet nedir? MSB tazminat nedir?

MSB (Milli Savunma Bakanlığı) tarafından bütün askeri kariyer düşünen askeri öğrenci adaylarını yakından ilgilendiren askeri öğrenci yüklenme senetleri ve askeri okullardan herhangi bir sebeple ayrılacak olan kişiler ödettirilecek tazminatlara yönelik yeni düzenlemeler yayınlandı.

Yayınlanan bu yönetmelik ile daha önceki yönetmeliğin kapsamı genişletilerek yönetmelik ismi Askeri Okullara alınan öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için yüklenme senedi düzenlenmesine ve bu okullardan çeşitli sebeplerle ayrılacak öğrencilere veya kefillerine ödettirilecek tazminata dair yönetmeliğin adı yeni Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Alınan Öğrenciler ile Milli Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik olarak değiştirildi.

Yönetmelik şu şekilde;

Milli Savunma Bakanlığından:

ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER
HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER
İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN
ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE VEYA
KEFİLLERİNE ÖDETTİRİLECEK TAZMİNATA DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3 Eylül 1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmeliğin adı “Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Alınan Öğrenciler ile Milli Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına alınan öğrenciler ile Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler için düzenlenecek olan yüklenme ve kefalet senedi ile bu okullardan sağlık sebepleri veya 31 Temmuz 1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca muafiyet getirilen haller dışında; başarısızlık, disiplinsizlik ve benzeri diğer sebeplerle ilişiği kesilenlere ayrılanlara Devlet tarafından yapılan harcamaların karşılığı olarak tespit edilecek tazminatın hesaplanmasında uygulanacak esasları belirlemektir.

askeri-ogrenci1.jpg

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında ve Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler ile bu okullardan ilişiği kesilenleri ayrılanları, bunların kefillerini ve kanuni temsilcilerini kapsar.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında Kanunun 3 üncü, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13 üncü, 14 üncü ve 68 inci, 11 Mayıs 2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 38 inci, 24 Nisan 2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununun 31 inci ve 1325 sayılı Kanunun ek 4 üncü, ek 5 inci ve ek 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlenmesi”

Harp okullarına, astsubay meslek yüksekokullarına veya Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girme hakkını elde eden her öğrenci için Örnek-1’de yer alan yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenir ve kefalet senedinde belirtilecek miktar Örnek-2’de yer alan giderler dikkate alınarak tespit edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Düzenlenecek kefalet senetlerinde yer alacak tazminat tutarları öğrencinin bağlı bulunduğu komutanlıkça tespit edilir ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörünün onayını müteakip her yıl Nisan ayı içerisinde yürürlüğe konur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında veya Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerden idari yönden bağlı bulunduğu komutanlıktan disiplinsizlik, başarısızlık veya diğer nedenlerle ilişiği kesilenlerin ayrılanların gördükleri öğrenim süresince bu öğrenciler için Devlet tarafından yapılan masraflar, Örnek-2’de yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak öğrencilere, kanuni temsilcilerine ve kefalet senedindeki miktarı aşmamak üzere kefillerine tazminat olarak ödettirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “okul komutanlıkları” ibaresi “komutanlık”, “Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Ödenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “ikametgah” ibaresi “ikamet” olarak değiştirilmiştir.

askeri-ogrenci1.jpg

“Öğrencinin bağlı olduğu komutanlıkça Örnek-2’ye uygun olarak hesaplanan tazminat tutarı öğrencinin ilişiğinin kesildiği/ayrıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili komutanlıklar tarafından Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.

Öğrenim giderinden doğan alacaklar, faizleri ile birlikte tahsil edilir. Borçtan sorumlu olanların bağlı oldukları komutanlıklara yapacakları yazılı talep üzerine borçlar Milli Savunma Bakanlığından görüş alınmasını müteakip taksitlendirilebilir. Anapara borcunun taksitlendirme süresi azami beş yıldır. Ödeme güçlüğünde bulunduğunu ispatlayan borçlunun talebi ve bu talebin uygun görülmesi halinde taksitlendirme süresi uzatılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından ve Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından sağlık nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecekleri kurul raporuyla tespit olunan öğrenciler ile 1325 sayılı Kanun uyarınca muafiyet getirilen hallerde; öğrencilere, kefillerine veya kanuni temsilcilerine tazminat ödettirilmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerden; ana veya babalarının kamu kuruluşlarında görev yapmaları sebebiyle sağlık hizmetlerinin bu kuruluşlarca karşılanmasına dair yasal hakları olan ve sağlık giderlerine para ödemeyecek ve/veya sadece belirli oranda ödeme yapacak kişilere, bu okullardaki öğrenimleri süresinde yapılan sağlık giderleri için tazminat ödettirilmez. Ancak Örnek-2’de yer alan giderlerin ilgili mevzuat gereğince zorunlu olarak ödenecek olan tutarları ile 1325 sayılı Kanunda nispetleri belirlenerek hesaplanan tutarlar tazminat tutarına dâhil edilir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
Madde 10/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmelikte yer alan ÖRNEK:1’in başlığı ile birinci ve ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek-1
ASKERÎ ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENECEK YÜKLENME SENEDİ
Askeri öğrenci olarak okulun giriş şartlarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm yapıldığı takdirde subay/astsubay çıkıncaya kadar, yürürlükte bulunan veya öğrenim süresi içerisinde çıkacak mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara aynen uyacağımı, öğrencilik sıfatımın devamı süresince evlenmeyeceğimi, karı koca gibi yaşamayacağımı taahhüt ve beyan ederim.”

Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi, herhangi bir nedenle öğrenimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik veya yönergelerine göre okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, derslerden başarı gösterememem, okul yönetmelik veya yönergelerine aykırı harekette bulunmam, yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan çıkarılmam halinde, askerî öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesildiği tarihe kadar Milli Savunma Bakanlığınca zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatı (personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar) sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ayrıca hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyeceğimi şimdiden kabul eyler, yüklenirim.”

askeri-ogrenci1.jpg

MADDE 15 – Aynı Yönetmelikte yer alan ÖRNEK:2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek-2
Askeri okullardan çeşitli sebeplerle ayrılmak zorunda kalan öğrenciler için hesaplanacak tazminat;

a) Personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar,

b) Eğitim ve öğretim (seyir, uçuş, atış eğitimleri, uygulamalı eğitimler ile buna benzer Devlet tarafından karşılanmayan ek veya özel ders ücretleri),
giderlerinden oluşur.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

İlgili Haberler
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.