Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni yönetmelik yayınladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni yönetmelik yayınladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan resmi gazetenin son sayısı ile motorlu aracı olan yüzbinlerce vatandaşı ilgilendiren yönetmelik yayınladı. Çevre ve Şehircilik yönetmeliği hangi olguları değiştirdi? Kimleri etkiledi?

23 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı motorlu aracı bulunan herkesi ilgilendiren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde değişiklikler yapan yeni bir yönetmelik yayınladı.

Bundan sonra motorlu aracı bulunan herkes için araç sahipliğinin değişmesi durumunda egzoz gazı emisyon ölçümünün geçerlilik süresi değişmeyecek.

Ancak taşıtın plakasının değiştirildiği durumda taşıtın yeni plakasına ait araç tescil belgesi fotokopisi ve araç sahibine ait kimlik fotokopisi ile il müdürlüğüne müracaat edilecek veya bakanlık tarafından belirlenecek e-posta adresine söz konusu belgeler iletilerek gerekli kayıtlar gerçekleştirilecek. Bu belgelerin ibraz edilememesi veya taşıt sahibinin talebi halinde egzoz ölçümü yenilenecek.

Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmamış olsa bile taşıtın egzoz emisyonlarını etkileyen bir tadilat yapılması motor tadilatı, şasi tadilatı, yakıt sistemi tadilatı gibi ya da kaza sonucu yetkili kollukça araç muayenesi gerekli görülmesi durumunda, egzoz gazı emisyon ölçümü yenilenecek.

Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmamış olsa bile taşıt sahibinin talebi doğrultusunda egzoz gazı emisyon ölçümü yenilenebilecek. Bu durumda son yapılan ölçüm geçerli olacak.

Çevre Şehircilik Bakanlığı egzoz gazı emisyonu kontrolü yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tam metni;

MADDE 1 – 11/3/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 4 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 103 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (h) ve (i) bentlerinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiş, (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) Trafik kolluğu: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının trafik kuruluşlarında görevli kolluğu,”

“t) EGEDES: Motorlu taşıtların egzoz gazı emisyonlarının denetimlerinin yapılması amacıyla Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile entegre çalışan, mobil plaka tanıma sistemlerinin kullanıldığı ve Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi olarak adlandırılan sistemi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Motorlu Araç Trafik Belgesinde” ibaresi “araç tescil kayıtlarında” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde bulunan motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri, bu Yönetmelikte ve TS 13231 Standardında tanımlanan ölçüm sürelerine, ölçüm usul ve esaslarına uygun olarak kurumların kendilerine ait egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları ile yapılır. Ölçümler, egzoz gazı emisyon ölçümü takip sistemine kayıt edilmez. Kurumda ölçüm cihazı bulunmaması halinde il müdürlüklerinde veya aynı muafiyete sahip diğer kurumlarla mutabakat sağlanarak ölçüm yapılır.

(4) Taşıt sahipliğinin değişmesi durumunda egzoz gazı emisyon ölçümünün geçerlilik süresi değişmez. Ancak taşıtın plakasının değiştirildiği durumda taşıtın yeni plakasına ait araç tescil belgesi fotokopisi ve araç sahibine ait kimlik fotokopisi ile il müdürlüğüne müracaat edilir veya Bakanlıkça belirlenecek e-posta adresine söz konusu belgeler iletilerek gerekli kayıtlar gerçekleştirilir. Bu belgelerin ibraz edilememesi veya taşıt sahibinin talebi halinde ölçüm yenilenir.

(5) Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmamış olsa bile taşıtın egzoz emisyonlarını etkileyen bir tadilat yapılması (motor tadilatı, şasi tadilatı, yakıt sistemi tadilatı) veya kaza sonucu yetkili kollukça araç muayenesi gerekli görülmesi durumunda, egzoz gazı emisyon ölçümü yenilenir.”

“(6) Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmamış olsa bile taşıt sahibinin talebi doğrultusunda egzoz gazı emisyon ölçümü yenilenebilir. Bu durumda son yapılan ölçüm geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Egzoz gazı emisyon ölçümü için gelen taşıtın trafik tescil bilgileri ile sisteme kaydı yapılır. Ölçüme ilişkin fotoğraf ve/veya sesli video kaydı ile taşıt sahibine ait iletişim bilgileri sisteme kaydedilir. Verilerin sisteme doğru bir şekilde kaydedilmesinden istasyon yetkilisi ve ölçüm personeli müştereken sorumludur.

(2) Egzoz gazı emisyon ölçümleri, TS 13231 Standardında tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilir. Ölçümlerin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmasından istasyon yetkilisi ve ölçüm personeli müştereken sorumludur.

(3) Ölçüm sonuçları, TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere uygun olmak zorundadır.

(4) Bakanlık, ölçüm raporlarına e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları yürütür. Egzoz gazı emisyon ölçümü sonucunda, ölçüm raporunun e-Devlet üzerinden temin edilebileceği taşıt sahibine bildirilir. Raporun basılı olarak verilmemesi tercih edilir, ancak taşıt sahibinin talep etmesi durumunda Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sisteminden ölçüm sonucuna ilişkin rapor verilir.

(5) Taşıtın, egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmaması durumunda, taşıt için gerekli bakım, onarım ve tamirat yaptırılması zorunludur. Egzoz gazı emisyon ölçümünün tekrarlanması amacıyla bir defaya mahsus yedi gün süre verilir. İlgili tarih Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Raporunda belirtilir. Yedi günlük süre sonundan itibaren olumlu egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu alınana kadar taşıt trafiğe açık karayollarında kullanılamaz.

(6) Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda egzoz gazı emisyon ölçümü her iki yakıta göre yapılır. Her iki yakıta ait ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere uygun olması zorunludur. Taşıtın mevcut yakıt tipinin tespit edilmesi ölçüm personeli sorumluluğundadır.

(7) Emisyon kontrol sistemine veya diğer arızalara bağlı olarak ölçümü olumsuz sonuçlanan taşıt sahibine ölçüm personeli tarafından taşıtın hangi sebeplere bağlı olarak ölçümden kaldığı bildirilir. Taşıtın olumlu ölçüm sonucuna ulaşabilmesi için gerekli tamir ve bakım önerileri sunulur. İstasyon tarafından geçici veya kısa süreli emisyon azaltıcı yöntemlerin (emisyon kontrol sisteminin geçici olarak yenisi ile değiştirilmesi, kısa süreli etkiye sahip katkı ve benzeri maddelerin kullandırılması) sunulması veya satılması yasaktır. Tamir ve bakım önerilerinin egzoz emisyonlarının kalıcı bir şekilde azaltılmasını sağlayan yöntemler olması esastır.

(8) Usul ve esaslara uygun olmayacak şekilde gerçekleştirilen ölçümlere bağlı olarak taşıtta meydana gelebilecek hasarlardan istasyon yetkilisi ve ölçüm personeli müştereken sorumludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “TS 13231 Standardını sağladığını belgeleyen” ibaresi “TS 13231 Standardını sağladığını belgeleyen ve egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi araç sınıflarına hizmet veren” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “ilçe, bucak, belde ve köylerde” ibaresi “ilçelerde” olarak değiştirilmiş, on üçüncü fıkrasında yer alan “Yetkili istasyonda” ibaresinden sonra gelmek üzere “mahkeme kararları dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Egzoz gazı emisyonu ölçüm istasyonu açmak isteyenler;

a) TS 13231 Standardı Hizmet Yeterlilik Belgesi,

b) Geçici veya daimi işyeri açma ve çalışma ruhsatı,

c) Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin eğitim belgeleri,

ç) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazının tip onayı ile damgalama ve muayenesine yönelik belgeler ile birlikte istasyonun bulunduğu il müdürlüğüne ilgili belgelerin aslı veya verildiği kurumca onaylı sureti veya noter onaylı sureti ile müracaat eder. Belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonra belgenin fotokopisi, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir ve sisteme kaydedilir. Belgelerden, ilgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden veya e-Devlet üzerinden elde edilebilenler bu sistemlerden temin edilerek sisteme kaydedilir. İstasyonun yerinde incelenmesi sonucunda gerekli şartları sağlamış olanlar, egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi ücretini Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırır.

Ücretin yatırıldığını gösteren dekontun il müdürlüğüne teslim edildiği tarihten sonraki on beş gün içinde egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi düzenlenir.”

“(6) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümlerinin yapılması için, ikinci fıkrada belirtilen belgeler talep edilmez.”

“(18) Bakanlık, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden, ölçüm hizmetinin verileceği gün ve saatlerle ilgili düzenleme ve değişiklik yapabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İstasyon yetkilisi, Bakanlıkça belirlenen ölçüm ücretleri baz alınarak kullanmak istediği miktardaki ölçüm kotası için gerekli bedeli peşin olarak döner sermaye işletmesi müdürlüğünün ilgili hesaplarına öder, ödemeye ilişkin referans numarasını kullanarak ölçüm kotası yükleme işlemini Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden kendisi gerçekleştirir.”

“(8) Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretleri ilk ölçüme başlanmadan önce peşin olarak ödenir. Ücret ödenmeden ölçüme başlanmaz. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahipleri bir aylık süre içerisinde aynı istasyonda ilk ölçümden sonra yapılacak en fazla bir ölçüm için ücret ödemez. Ücretsiz ölçüm tekrarı için verilen süre, taşıtın trafikte serbest olarak dolaşabileceği anlamına gelmez. Ücretsiz ölçüm tekrarı için verilen sürenin resmî tatil gününe denk gelmesi durumunda son tarih olarak tatil gününü takip eden ilk iş günü esas alınır. Ücretsiz ölçüm tekrarı ile ilgili son tarih, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Raporunda belirtilir. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahipleri başka bir yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda ölçüm yaptırmak istedikleri takdirde yeniden ücret ödemek zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları Bakanlıkça belirlenen ve TS 13231 standardında tanımlanan esaslar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır. Cihazların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan mevzuat kapsamında muayenelerinin yaptırılarak damgalattırılması gerekir.”

“(4) Bakanlığa/il müdürlüğüne ulaşan şikayetler, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilen tespitler veya Bakanlığın/il müdürlüğünün göreceği lüzum üzerine, il müdürlüğünde bulunan ve ilgili mevzuat kapsamında muayene işlemleri tamamlanmış egzoz gazı emisyon ölçüm cihazı ile istasyonlara denetim yapılabilir.

(5) Bakanlık, bir cihazın teknik özellikleri, yazılımı, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemine uyumu ve benzeri konularda tespit ettiği uygunsuzlukların düzeltilmesi amacıyla cihaz üreticisine/distribütörüne durumu resmî yazı ile bildirir. Cihaz üreticisi/distribütörü uygunsuzlukların düzeltilmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Uyarı kapsamında gerekli önlemlerin alınmaması durumuna bağlı olarak Bakanlık belirli bir marka veya model cihazın, egzoz gazı emisyon ölçümünde kullanımının durdurulması konusunda yetkilidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “üçüncü fıkrasında belirtilen mesleklerde” ibaresi “üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen mesleklerde veya egzozculuk, egzoz bakım ve onarım, egzoz imalatı ve montajı mesleklerinde” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrasına “İstasyon yetkilisi ve ölçüm personeli, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden ölçüm usul ve esasları ile diğer konularda gerçekleştirilen duyurulara uymak zorundadır.” cümlesi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda, ölçüm personeli sayısının bire düşmesi halinde, ikinci ölçüm personelinin görevlendirilmesi için bir yıl içerisinde bir defaya mahsus bir aylık süre verilir. Bu süre içerisinde ikinci ölçüm personeli görevlendirilmemesi durumunda istasyon faaliyeti personel sayısı tamamlanana kadar geçici olarak durdurulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) 2872 sayılı Kanun uyarınca, motorlu taşıt sahipleri, sahibi bulundukları taşıtın egzoz gazı emisyon ölçümlerini bu Yönetmelikte belirtilen periyotlarda yaptırmak ve taşıtının egzoz gazı emisyonlarının TS 13231 Standardında belirtilen sınır değerlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) Denetimler;

a) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden il müdürlüğü personeli tarafından,

b) EGEDES ile il müdürlüğü personeli tarafından,

c) Trafik kolluğunun denetim noktalarında trafik kolluğu ve il müdürlüğü personeli ile müşterek,

yapılır. Trafik kolluğu olmadan karayolunda araç durdurularak denetim yapılamaz.

(3) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden il müdürlüğü personeli tarafından, taşıt tescil plakası veya taşıt şasi numarası ile sorgulama yapılır.

(4) EGEDES ile il müdürlüğü personeli tarafından sabit halde veya seyir halinde denetim yapılır.

(5) EGEDES ile sabit denetimlerde, denetim aracı karayolunda yol kullanıcıları tarafından rahatlıkla görülebilecek yer, konum ve pozisyonda trafik akışını etkilemeyecek ve tehlikeye düşürmeyecek şekilde konuşlanır. Viraj, kavşak, köprü ve tünel gibi görüşün azaldığı yerler, kaplamanın daraldığı ya da trafik işaretlemeleri ile geçmenin yasaklandığı yol kesimleri ve yol zemininin karlı veya buzlu olduğu durumlar ile görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda zorunluluk olmadıkça sabit denetim yapılmaz.

(6) EGEDES ile seyir halindeki denetimlerde, mobil plaka tanıma sistemi cihazı, denetim aracına her türlü güvenlik önlemi alınarak monte edilir. Karayolu üzerinde veya kamuya açık alanlarda hareketli veya sabit olan, duraklama veya park halindeki motorlu taşıtlar dahil olmak üzere egzoz gazı emisyon denetimleri yapılır.

(7) Denetimlerde;

a) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıtların tespit edilmesi,

b) EGEDES üzerinden geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıtların tespit edilmesi,

c) Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıtların egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere aykırı olduğunun tespit edilmesi,

ç) Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunsa bile taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sisteminin standartlara uygun olmadığının tespit edilmesi, durumlarında; Ek-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı düzenlenir, taşıt sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır. İdari yaptırım, taşıtın durdurulmasına gerek olmadığı durumlarda, taşıtın tescil plakası üzerinden ilgili kurum tarafından sağlanan araç veri tabanında bulunan kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.

(8) Denetimlerde; taşıtın geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunduğu halde egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda, geçerli olan egzoz gazı emisyon ölçümü iptal edilir. Taşıt sahibine ücreti karşılığında egzoz gazı emisyon ölçümünü yenilemesi için yedi gün süre verilir. Ölçümün olumsuz sonuçlanması durumunda 8 inci maddenin beşinci fıkrasına göre yedi gün daha süre verilir. Bu süre sonunda ölçümün yenilenmemesi halinde, Ek-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı düzenlenir; taşıt sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır. İdari yaptırım, taşıtın tescil plakası üzerinden ilgili kurum tarafından sağlanan araç veri tabanında bulunan kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.

(9) Ek-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden düzenlenir ve seri numarası sistem tarafından otomatik olarak atanır.

(10) Trafik kolluğu tarafından, kendi mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, taşıtın geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün olmadığının tespit edilmesi durumunda; tespit tarihi, saati, adresi ile taşıtın plakası, şasi numarası resmi yazı ile il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğü, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerekli incelemeleri gerçekleştirerek bu madde hükümleri kapsamında idari yaptırım uygular.

(11) Bu Yönetmelik gereğince 2872 sayılı Kanuna göre uygulanacak idari para cezalarına ilişkin olarak; ihlalin tespiti ve tutanakların düzenlenmesinde bu Yönetmelik hükümleri; cezanın verilmesi, tahsili ve takibinde 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(12) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen taşıtların ölçümün yapıldığına dair ölçüm raporunun taşıtta bulundurulması esastır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarının TS 13231 Standardına uygunluğu Türk Standardları Enstitüsü yetkililerince denetlenir. Yapılacak denetimlerde Standartta belirlenen kurallara uygun olmayan ve/veya belgesi iptal edilen istasyonların bilgileri resmî yazı ile denetimi gerçekleştiren kurum tarafından aynı gün içerisinde il müdürlüğüne bildirilir. Tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar il müdürlüğünce Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden bu istasyonların ölçüm yapmalarına izin verilmez.

(2) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerince ilgili mevzuat kapsamında yapılan denetimlerde, uygun olmadığı tespit edilerek kullanımdan men edilen cihazların; imalatçısı, markası, modeli, tipi, seri numarası ile birlikte cihazın kullanıldığı istasyon ve adres bilgisi, aynı gün veya denetimin mesai saatleri dışında olması durumunda ertesi gün elektronik ortamda, üç iş günü içerisinde de resmî yazı ile denetimi gerçekleştiren kurum tarafından il müdürlüğüne bildirilir. Tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar il müdürlüğünce Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden bu istasyonların ölçüm yapmalarına izin verilmez.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen uygunsuzluklar kapsamında, ilgili istasyona 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır.  Uygunsuzluğun giderildiğine ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş belgelerin ve para cezasının ödendiğine dair belgenin il müdürlüğüne ibraz edilmesi halinde Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinde bu istasyonların ölçüm yapmalarına yeniden izin verilir.

(4) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilen istasyonlar bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Bakanlıkça/il müdürlüğünce denetlenir. Denetimler, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden ve/veya yerinde inceleme şeklinde gerçekleştirilir. Bakanlık, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden tespit ettiği uygunsuzluklar veya şüphe ettiği durumlarla ilgili olarak il müdürlüğüne istasyonun incelenmesi hususunda görüş verebilir.

(5) Yapılan denetimlerde; TS 13231 Standardında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak egzoz gazı emisyon ölçümü yapılmadığı halde Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinde taşıtın ölçümünün yapılmış gibi gösterilmesinin tespit edilmesi durumunda il müdürlüğünce istasyonun yetki belgesi bir daha yenilenmemek üzere iptal edilir; Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve ilgili personel hiçbir şekilde başka bir istasyonda görevlendirilmez.

(6) Yapılan denetimlerde; istasyon yetkilisi veya ölçüm personeli tarafından, ölçüm yapılan taşıtlara ve sahiplerine ilişkin bilgilerin başka amaçla kullanılması, ölçüm yapılan taşıtlar dışındaki taşıt ve kişisel bilgilerin sorgulanması durumlarından herhangi birinin tespiti halinde il müdürlüğünce istasyonun yetki belgesi bir daha yenilenmemek üzere iptal edilir, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve ilgili personel hiçbir şekilde başka bir istasyonda görevlendirilmez. Bu kapsamda yetki belgesi iptal edilen istasyonun araç muayene istasyonu olması durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bilgi verilir.

(7) Yapılan denetimlerde;

a) Ölçüm cihazlarına egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarını etkileyecek şekilde müdahalede bulunulması,

b) İmalatında katalitik dönüştürücü bulunan taşıtın ölçümünün katalitik dönüştürücü yok olarak gerçekleştirilmesi,

c) İmalatında katalitik dönüştürücü bulunan taşıtın ölçümünün rölantide ve yüksek rölantide yapılmaması,

ç) Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda her iki yakıta göre de egzoz gazı emisyon ölçümünün yapılmaması,

d) Dizel motorlu taşıtta yüksüz rölantiden kesme hızına kadar gaza basılmadan ölçüm yapılması,

e) Ölçüm cihazı hortumunun üreticinin belirlediği ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen standartlara ölçüm sonuçlarını etkileyecek şekilde aykırı olması,

f) Ölçümü olumsuz sonuçlanan taşıt için 8 inci maddede belirtilen geçici emisyon azaltıcı yöntemlerin uygulanması,

g) Bakanlıkça belirlenen egzoz gazı emisyon ölçüm ücretinden farklı ücret alınması,

ğ) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi bulunan sabit istasyon tarafından seyyar araçla ölçüm yapıldığı/yaptırıldığı ve/veya egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinde belirtilen adresten farklı bir adreste ölçüm yapılması, durumlarından herhangi birinin birinci tespitinde ölçüm istasyonunun faaliyeti il müdürlüğünce bir ay süre ile geçici olarak durdurulur, ikinci tespitinde ölçüm istasyonunun yetki belgesi il müdürlüğünce iptal edilir ve altı ay süre ile yeniden yetki belgesi düzenlenmez, üçüncü tespitinde il müdürlüğünce istasyonun yetki belgesi bir daha yenilenmemek üzere iptal edilir. Her bir tespitte, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir. Para cezalarının ödendiğine ilişkin belgenin il müdürlüğüne ibraz edilmemesi durumunda istasyonun ölçüm faaliyetine başlamasına müsaade edilmez. Fiil tekrarlarında idari para cezası uygulanırken 2872 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi dikkate alınır.

(8) Yapılan denetimlerde;

a) Ölçüm fotoğraflarının ve/veya sesli video kayıtlarının Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun olmaması,

b) Bakanlıkça belirlenen ve ölçümlerde kullanılması gereken ekipmanlar olmadan ölçüm yapılması,

c) İstasyon yetkilisinin veya egzoz gazı emisyon ölçümünde görevlendirilen personelin Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerindeki yetkilerini başkalarına kullandırması,

ç) İstasyona yetki verilmesine esas olan bilgi ve belgelerden herhangi birinin iptal edildiği halde durumun il müdürlüğüne bildirilmemesi ve ölçüme devam edilmesi,

d) Egzoz gazı emisyon ölçümü yapan personelin sayı veya niteliklerinde Bakanlıkça belirlenen şartlara uyulmaması,

e) Sistemsel arıza bulunmadığı halde, birden çok kez taşıt bilgilerinin sorgulandıktan sonra ölçüm yapılmaması, ölçüme başladıktan sonra ölçümün iptal edilmesi,

f) Ölçüme gelen taşıta ait bilgilerin veya taşıt sahibi bilgilerinin, birden çok kez yanlış ve yanıltıcı şekilde sisteme kaydedilmesi, durumlarından herhangi birinin birinci tespitinde ölçüm istasyonunun faaliyeti il müdürlüğünce geçici olarak durdurulur, ikinci tespitinde ölçüm istasyonunun yetki belgesi il müdürlüğünce iptal edilir ve üç ay süre ile yeniden yetki belgesi düzenlenmez, üçüncü ve müteakip tespitlerde ölçüm istasyonunun yetki belgesi il müdürlüğünce iptal edilir ve bir yıl süre ile yeniden yetki belgesi düzenlenmez. Her bir tespitte, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir. Para cezalarının ödendiğine ilişkin belgenin il müdürlüğüne ibraz edilmemesi durumunda istasyonun ölçüm faaliyetine başlamasına müsaade edilmez. Fiil tekrarlarında idari para cezası uygulanırken 2872 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi dikkate alınır.

(9) Yapılan denetimlerde;
a) Ek-1’de şablonu yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yetkili Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonu” ibaresinin yer aldığı tabelanın asılmaması, bu tabela dışında ifadeler asılması,

b) Ölçüm bedelinin istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asılmaması,

c) TS 13231 Standardı Ek-A’nın uygun bir yere asılmaması,

ç) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asılmaması,

d) “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Kameralı Sistemle Kayıt Altına Alınmaktadır” ibaresinin istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asılmaması,

e) Bu maddede tanımlanmayan ancak bu Yönetmelikte yer alan diğer yükümlülüklere uyulmaması, durumlarından herhangi birinin tespitinde ölçüm istasyonunun faaliyeti il müdürlüğünce geçici olarak durdurulur, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir, para cezasının ödendiğine ilişkin belgenin il müdürlüğüne ibraz edilmesi ve kusurun düzeltildiğinin belgelenmesi halinde istasyonların ölçüm yapmalarına yeniden izin verilir. Fiil tekrarlarında idari para cezası uygulanırken 2872 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi dikkate alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mektup, radyo ve televizyon yayınları yolu ile uyarılabilirler.” ibaresi “kısa mesaj, e-posta, mektup, radyo ve televizyon yayınları yolu ile uyarılabilirler.” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelikle belirlenmiş hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilgili kurumlardan talep edilen bilgi ve belgelerin istenilen sürelerde gönderilmesi ve gerekli işbirliğinin sağlanması esastır.”

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 “Egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi olmayan araç sınıflarına hizmet veren özel veya yetkili servisler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi olmayan araç sınıflarına hizmet veren egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesine sahip özel veya yetkili servisler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde TS 13231 belgesini 9 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında yenilememesi halinde ölçüm faaliyeti şartlar sağlanana kadar il müdürlüğünce geçici olarak durdurulur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Kaynak:kamupersonelialim

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.